ఆసీస్ 80 / 5
22.4 ఓవర్లు
Sydney Cricket Ground
ఇంగ్లండ్ 102 / 4
38 ఓవర్లు
ings: ఇంగ్లండ్ 385 / 10(125.5)
 
దక్షిణాఫ్రికా 637 / 2(189)

మొదటి టెస్ట్ , The Kia Oval, Kennington
దక్షిణాఫ్రికా 189 / 3
29.4 ఓవర్లు
కివిస్ 144 / 5
57.4 ఓవర్లు
ings: దక్షిణాఫ్రికా 474 / 9(148.4 ఓవర్లు)
కివిస్ 275 / 9(96 ఓవర్లు)
మూడవ టెస్ట్ , Basin Reserve, Wellington - డే రెండు